มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก งานคลังหนังสือรับ ของปี 2565

    0001 ขอความร่วมมือสแกน QR Code แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019     0002 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม     0004 ขอความอนุเคราะห์ใส่เสื้อสูทผู้บริหาร (สีฟ้า)     0006 ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564     0007 ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก เรื่อง กำหนดแบบของใบเสร็จรับเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2564     0008 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 และครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2565     0009 การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี 2565     0010 ทุนรัฐบาลจีน ประจำปี 2565/2566     0011 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2564     0011 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2564     0012 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2021     0013 ขอความอุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ ฯ     0014 รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่งนักปฏิบัติการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา     0015 ส่งผลการอนุมัติผ่อนผันชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564     0016 แจ้งมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่13/2564     0017 ส่งสำเนาธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 2 ฉบับ     0018 สำรวจผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 13     0019 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 2 เรื่อง     0020 ให้รองคณบดีพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ฯ     0021 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565     0023 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม-และจัดเตรียมอาหารว่าง     0025 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 5 ฉบับ     0024 แจ้งการติดต่อประสานงานของสำนักงานบัณฑิตศึกษา     0026 ขอส่งสรุปจำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่ประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     0034 ขอส่งสำเนาประกาศ จำนวน 2 ฉบับ     0027 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติ     0028 แจ้งกำหนดการเข้าพื้นที่ปรับปรุงอาคารเช่าและปรับภูมิทัศน์ด้านข้างอาคารเช่า     0029 ขอความอนุเคราะห์ผ่อนปรนการชำระค่าเช่า     0030 เชิญกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่1/2565     0031 ซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย     0033 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     0032 ขอเลื่อนประชุมคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้ง 34 ประจำปี 2562 และครั้งที่ 35 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2565     0042 ประกาศการรับสมัคร พนง.ตามภารกิจ ปฏิบัติงาน ณ กองบริหารงานบุคคล     0036 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม     0038 แจ้งหนี้ค่าน้้ำประปา เดือน ธันวาคม     0039 แจ้งค่าบริการโทรศัพท์ดีแทค     0040 แจ้งค่าบริการโทรศัพท์ดีแทค     0041 แจ้งเวียนเล่มแผนพัฒนา มทร.ตอ พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวนนและปรับปรุง 2565     0045ขอส่งแบบตอบรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา     0047 ประกาศรับสมัคร พนง.ตามภารกิจ     0048 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และจัดส่งเอกสารการสนับสนุนเงินอุดหนุนนักศึกษาพิการ     0049 ขอส่งสำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตจัดทำคู่มือฝึกอบรมนักศึกษา     0050 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม     0051 ขอแจ้งกำหนดรับเสนอวาระการประชุม กบงฯ ครั้งที่1/2565     0052 ขอความอนุเคราะห์รายชื่ออาจารย์บัณฑิตศึกษาและรายชื่อนักศึกษาที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาหลัก     0053 ให้รองคณบดีพ้นจากตำแหน่ง คณะศิลปศาสตร์     0054 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา     0055 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร     0056 แจ้งการรายงานตัวปฏิบัติงานและจัดทำสัญญาจ้างพนักงานตามภารกิจ(คณะศิลปศาตร์)     0057 แจ้งการรายงานตัวปฏิบัติงานและจัดทำสัญญาจ้างพนักงานตามภารกิจ(สนง.เขตพื้นที่ฯ)     0058 แจ้งการรายงานตัวปฏิบัติงานและจัดทำสัญญาจ้างพนักงานตามภารกิจ(คณะบริหารฯ)     0059 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ     0060 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ     0061 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564     0062 ขอส่งสำเนาประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล (No Gift Policy)     0063 แต่งตั้งคณะกรรมคณะวิสวกรรมศาสตร์ฯ     0064 ขอส่งสาเนาคาสั่งมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 2 คำสั่ง 1. แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กำหนดสิทธิเข้าใช้งานระบบบาเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) 2. แต่งตั้งนายทะเบียน     0065 ขอประชาสัมพันธ์หลักสุตรฝึกอบรม     0082 แจ้งกำหนดการรับเรื่องเพื่อนำเข้าบรรุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย-ครั้งที่-2-2565     0066 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา มทร.ตอ. ผ่านระบบออนไลน์     0073 ขอความอนุเคราะห์ผ่อนปรนการชำระค่าเช่า     0083 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจพื้นที่และจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด     0075 ขอมอบหนังสือมาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติ     0074 เผยแพร่ผลงานวิจัย     0076 หลักสูตร/สาขาวิชาที่ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565     0078 ขอเรียนเชิญร่วมโครงการ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร Virtual Run (โครงการวิ่งหน้าวิ่ง)     0079 การรับสมัคีสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2565     0080 สรุปการส่งเงินสงเคราะห์รายศพรายเดือน ประจำงวดที่ 12/2564 (21 ต.ค. - 20 พ.ย. 2564)     0085 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564     0084 การสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)     0087 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการกองกลาง ประจำปี 2564     0088 ขอส่งมอบงานปรับปรุงหนังอาคาร 5     0092 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ     0093 ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ     0094 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     0095 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ประจำปี 2564     0096 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ     0097 ขอส่งสำเนาระเบียง มทร.ตอ จำนวน 2 ฉบับ     0098 ขอความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสำนักงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564     0099 การบันทึกรายวิชาในระบบฐานข้อมูล (Vision Net) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)     0010 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     0101 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลอีเมล์ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลใน Google Drive     0102 แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงานกองนโยบายและแผน     0103 ขอความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์สนับสนุนการวิจัยและ ทดสอบวัสดุวิศวกรรม     0105 ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ     0104 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ     0106 ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)     0108 แจ้งรายชื่อช่างเข้าปฏิบัติงานและทะเบียนรถ     0109 ขอความเห็นชอบวัสดุ     0110 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ     0111 ส่งรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 1/2565 (วันพุธที่ 12 มกราคม 2565)     0107 เข้าพื้นที่     0113 ขอแจ้งวันสำเร็จการศึกษาและวันอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564     0114รายงานการสำรวจพื้นที่จริง โครงการงานซ่อมแซมห้องเรียน     0117 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำรวจพื้นที่และจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด     0120 ขอความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักงานยุทธศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564     0121 แจ้งการอนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานส่วนกลางจากเงินกองทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย)     0122 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕     0119 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่     0123 ขอความอนุเคราะห์ยืมชุดเครื่องเสียง เพื่อใช้ในงานสถาปนาอุเทนถวาย ครบรอบ 88 ปี     0125 ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ     0046 ขออนุมัติกยเว้นค่าเช่า     0126 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ     0127 การบันทึกรายวิชาในระบบฐานข้อมูล     0128ขอแจ้งการตรวจเล่มหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)     0130 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม     0131 ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อ นศ ครั้งที่6/2564     0132 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาอุเทคถวาย     0133 ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อ นศ. ครั่งที่ 7/2564     0136 รับสมัครสอบแข่งขัน     0138 ขอถ่ายภาพผู้บริหาร     0139 ขอส่งสำเนาคำสั่ง     0139 ขอเชิญถ่ายภาพผู้บริหาร     0140 ขอให้ดำเนินการรายงานสถานภาพการศึกษา     0141 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2565     0141 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2565     0143 ปรับปรุงหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์     0142 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมและจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่าง     0144 ประชาสัมพันธ์การยืนภาษี     0145 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564     0146 ให้บุคลากรพ้นจากปฏิบัติหน้าที่ และแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการโรงพยาบาลสัตว์     0147 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมและจัดเตรียมอาหารว่าง     0150 ขอความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564     0151 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อนักศึกษา ครั้งที่ 2/2565     0148 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาและแผนกองทุนเพื่อนักศึกษา     0149 ส่งคู่มือการดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษ     0152 ขอส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย     0153 ขออนุญาตเข้าพบเพื่อประสานความร่วมมือ     0155 ขอแจ้งปิดสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๙ อาคารสรรพวิชญ์บริการ     0156 กำหนดเลขที่หนังสือประจำหน่วยงาน     0158 แจ้งวันหยุดราชการประจำปี เดือนกุมภาพันธ์ 2565     0157 ขอเชิญประกวดคลิปวิดีโอสั้น     0159 ขอความอนุเคราะห์ผลตรวจATK และใบรับรองการเข้ารับวัคซีน     0160 ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2563 จำนวน 2 เล่ม     0162 ขอส่งมอบอุปกรณ์สำหรับผู้ปฏฺิบัติงานดูแลอาคารและสถานที่     0163 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถเป็นตัวแทนดำเนินการแจ้งโอนเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองมิเตอร์ของการไฟฟ้าและมิเตอร์ของน้ำประปา     0164 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรายได้และค่าตอบแทนที่ได้รับจากภาครัฐ     0165 ขอความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีส่วนได้ส่วนเสีย คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา 2564     0166 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ)     0168 ขอขอบคุณ     0169 ขอเชิญเที่ยวงาน "ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565     0170 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565     0171 แจ้งกำหนดการรับเรื่องเพื่อนำเข้าบรรุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย-ครั้งที่-3-2565     0172 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรณีที่ยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์ ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565     0173 ขอแจ้งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินรายได้ให้แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย     0174 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ     0182 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลพร้อมแนบรูปเพื่อทำบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562 และครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2563     0184 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เฉพาะชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)     0183 ขอแจ้งปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ     0185 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป     0186 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ     0187 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ     0177 อนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาออกจากราชการ     0181 ขอส่งโครงการ RMUTTO Professional at Work จ้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างประสบการณ์การ ทำงานอย่างมืออาชีพ     0176 ขอแจ้งเลขบัญชีในการรับเงินกองทุน     0180 ขอแจ้งแนวซักซ้อมปฏิบัติ     0175 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร-ครั้งที่2-65-ผอสำนักงานเขตพื้นที่     0189 ขอให้ปรับแก้ไขการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร     0189 ขอให้ปรับแก้ไขการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร     0190ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดำเนินการสมัครบริการพร้อมเพย์(PromptPay) โดยการกรอกข้อมูลผ่าน E-mail rmutto     0191 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ประจำปีการศึกษา 2564     0191 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ประจำปีการศึกษา 2564     0192 ขอส่งสำเนา ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564     0193 ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสำรวจพื้นที่และจุดสำหรับติดตั้งกล้องวงจรปิด     0194 ขอส่งเล่มแผนกายภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๗๐ เขตพื้นที่บางพระ และวิทยาเขตจันทบุรี     0194 ขอส่งเล่มแผนกายภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๗๐ เขตพื้นที่บางพระ และวิทยาเขตจันทบุรี     0195 ขอใช้สถานที่     0197 ขอแจ้งซักซ้อมแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564     0197 ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562     0205 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2022     0198 ขอส่งบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ     0204 เสนอราคารายการตรวจสุขภาพนักเรียน - นักศึกษา ประจำปี 2565     0210 แจ้งมติที่ประชุม     0211 ร่วมเวียนเทียนออนไลน์     0212 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม     0213 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์     0214 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินความพึงพอใจ     0215 ส่งมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนากีฬา ครั้งที่ 2/2564     0216 ขอแจ้งรายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สะสม ณ เดือนมกราคม 2565     0217 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมและขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งอาหารกลางวัน     0218 ขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารสถานที่เพื่อส่งมอบชุดครุยของบัณฑิต ชุดพิธีการของบัณฑิต และเครื่องหมายนักศึกษาของบัณฑิต     0219 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการความร่วมมือกับบริษัท สยามมิชลิน จำกัด รุ่นที่ 8 ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565     0220 ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักวิจัย อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS)     0221 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตัวชี้วัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)     0222 ขอส่งมอบวารสาร InterEcon Newsletter ฉบับที่ 16     0223 ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง     0224 ขอแจ้งมติคณะกรรมดำเนินงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 และคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/2565     0225 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับบัณฑิต และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในวันซ้อมย่อยของเขตพื้นที่/วิทยาเขต     0227 ขอแจ้งทะเบียนที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้สำหรับงานสารบรรณ     0228 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานตามภารกิจ ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565     0229 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สาขาวิชาที่เป็นความต้องการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ของสถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256     0230 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 305)     0231 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     0232 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย     0233 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม     0234 เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพิเศษ Creating a lean University ยกระดับปรับบริการภาคการศึกษาด้วยแนวคิด "ลีน"     0235 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก     0236 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ     0237 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานตามภารกิจ เพื่อรับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564     0238 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพื่อให้อนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา)     0239 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตัวชี้วัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)     0240 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT     0241 ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563     0242 แจ้งมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565     0243 ส่งผลการอนุมัติคืนสภาพการเป็นนักศึกาา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (นายเอเชียร์ กล่ำฉวี)     0244 ส่งผลการอนุมัติคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (นายชวนิต ธีรศรัณยานนท์)     0245 ส่งสำเนาคำสั่งจ้างและหนังสือสัญญาจ้างพนักงานตามภารกิจ     0246 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและเสนอรายชื่ออาจารย์กำกับแถวบัณฑิต เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิธี พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒     0248 การใช้ห้องประชุมและการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมทั้งอาหารกลางวัน     0247 ขอแจ้งประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19     0249 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์บริษัทและรับสมัคพนักงาน     0250 สรุปการส่งเงินสงเคราะห์รายศพรายเดือน ประจำงวดที่ 1/25645 (21 พ.ย. - 20 ธ.ค. 2565)     0251 ขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารสถานที่เพื่อแต่งหน้าทำผมให้บัณฑิต     0252 ขอขยายเวลาการทำงาน     0253 ขอความอุเคราะห์เร่งรัดการส่งมอบพื้นที่เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ     0254 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     0257 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา     0258 ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ     0259 แจ้งเลื่อนการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อนักศึกษา     0260 ขอความร่วมมือผู้บริหารหน่วยงานลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2565     0261 ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ     0262 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 30     0263 เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น     0265 ขอส่งบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ     0266 ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก ตัวชี้วัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)     0269 ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์     0268 แจ้ง คชจ การตรวจคัดกรองโควิด-19     0270 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     0271 ขอส่งปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีการศึกษา 2564     0272 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อนักศึกษา ครั้งที่ 2/2565     0273 ขอแจ้งเวียนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 วาระที่ 2.1 และ วาระที่ 4.2     0274 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ     0276 ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกองทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 2)     0275 ขอแจ้งการเปิดรับข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา     0277 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)     0278 ขอส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562 และครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2563     0279 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง งดการจัดกิจกรรมบูมแสดงความยินดีบัณฑิตในการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓     0280 ขอความอนุเคราะห์สำรวจการเดินทางเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562     0281 ขอแจ้งปิดสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา     0283 ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (วันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)     0284 0794 ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ     0285 ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ     0286 ส่งมอบของที่ระลึกงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563     0289 ขอแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2565     0292 แจ้งประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หน่วยงาน     0294 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 25     0295 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม     0297 ขอใช้ห้องประชุม     0229 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินผลงาน "ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565     0301 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ     0302 ขอเชิญประชุมหารือการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ ครั้งที่ 2/2565     0305ข้าราชการ พนักงานราชการ ออกจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์     0306 ขอส่งมอบงานปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 1 และอาคาร 2          0308 ขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารสถานที่เพื่อส่งมอบชุดครุยบัณฑิต ชุดพิธีการ และเครื่องหมายนักศึกษาของบัณฑิต     0315 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม พร้อมจัดเครื่องดื่มและอาหารว่าง     0309 ขอความอนุเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)     0310 ขอส่งมอบหนังสือ     ส่งผลการอนุมัติคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษที่ 2/2564 (นส.พิมพ์ชนก จันทนะ)     0317 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) จำนวน 4 ฐานข้อมูล     0318 ขอสำรวจความต้องการใช้ชื่ออีเมล์หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ (@rmutto.ac.th)     0321 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 7 หลักสูตร     0320 ขอความอนุเคราะห์สำรวจการเดินทางเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35     0322 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 2 เรื่อง     0324 ขอเชิญประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕     0325 แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำและผู้ปฏิบัติงานของคณะ     0326 ขอแจ้งปิดสำนักงานตรวจสอบภายใน ชั้น ๙ อาคารสรรพวิชญ์บริการ     0327 ขอแจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในช่วงการปฏิบัติงานที่บ้าน Work From Home     0328 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2565     0330 ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 2 เรื่อง     0331 ซักซ้อมความเข้าใจและขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม EIT (workshop)     0332 ขอส่งมอบและขอโอนครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ สำหรับใช้ในห้องประชุม     0333ขอแจ้งเวียนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 วาระที่ 2.1     0334 ส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565     0335 ขอความอนุเคราะห์เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ 2565     0336 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ     0340 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและเสนอรายชื่ออาจารย์กำกับแถวบัณฑิต เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563     0341 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2565     0343 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีส่วนได้เสียคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์     0346 แจ้งเวียนประทับตรา ข้อบังคับ ว่าด้วย การยกเลิก ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่หมดความจำเป็นฯ     0347 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมภูวนารถ     0348ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนวิจัยโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากาลังคนของประเทศ     0349 แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ของเขตพื้นที่จักรพงษนารถ รอบที่ 2     0350 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพบการเทียบโอนรายวิชาซ้ำซ้อนและดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง     0351 ขอแจ้งรายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สะสม ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565     0365 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม     0366 ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล “รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต”     0367 ขอประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Education NEXT Forum 2022 (Online Conference)     0373 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี     0393 ขอเชิญบุคลากรร่วมพิธีมอบรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2563 และประจำปี 2564     0395 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นข้อมูลและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้วย Google Scholar (ออนไลน์) กิจกรรมที่ ๑     0397 แจ้งวันหยุดราชการประจำปี เดือนเมษายน 2565     0398 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ     0400 ขอมอบวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     0401 ขอมอบวรสารรายงานประจำปี 2564 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน     0402 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส ครั้งที่ 6 นัดที่ 1     0403 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม     0404 แจ้งการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     0405 การจัดท าข้อเสนอมาตรการ/โครงการ เพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน     0408 ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕)     0409 ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ประกาศคณะอนุกรรมการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564     0410 ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ     0412 ขอความร่วมมือตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย     0421 ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 ประจำเดือน มีนาคม 2565     0422 ขอแจ้งปิดสำนักงาน กองคลัง งานคลังเขตพื้นที่อุเทนถวาย     0424 ขอความอนุเคราะห์ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการและการจัดทำของให้หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก(ฉบับที่...) พ.ศ...     0425 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2564     0429 ขอแจ้งปิดส านักงานกองบริหารงานบุคคล และแจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในช่วงการ ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)     0430 ขอแจ้งปิดสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร และแจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในช่วงการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)     0438 ขอส่งหนังสือขอเข้าพื้นที่ดูหน้างาน (โครงการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตและควบคุมรายการด้วยระบบดิจิทัลด้านงานเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)     0439 ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมศักยภาพและการสนับสนุนเส้นทางวิชาชีพของบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หลักสูตรระดับต้น     0440ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 24     0441 ส่งประกาศจำนวน 2 ฉบับ     0442 แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในช่วงการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)     0443 ขอแจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในช่วงการปฏิบัติงานที่บ้าน Work From Home     0453 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕     0454 ขอใช้ห้องประชุม พร้อมจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม     0455 แจ้งกำหนดการรับเรื่องเพื่อนำเข้าบรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย     0457 ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564     0461อความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)     0466 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 (สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ)     0467 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 (สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ)     0468 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 (สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ)     0469 แจ้งวันหยุดราชการประจำปี เดือนพฤษภาคม 2565     0471 ขอเชิญชวนสรงน้ำพระ     0470 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มนักวิจัยเชิงพื้นที่ (แม่ไก่ลูกไก่) : กลยุทธ์การทำงานเชิงพื้นที่     0474 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติ Chief People Officer Program รุ่นที่ 17     0478 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัยการเงินการคลังภาครัฐร" รุ่นที่ 1-3     0487 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     0493 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส ครั้งที่ 6 นัดที่ 2     0496 ขอเชิญเป็นวิทยากร     0497 ขอความอนุเคราะห์พื้นที่สำหรับบริการสอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล (ITPE)     0498 ขอแจ้งเปลี่ยน Link เข้าใช้งานระบบ RMUTTO NEWSPOST ของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ     0499 ขอส่งคืนวัสดุ ที่เกิดจากงานรื้อถอนห้องเรียน อาคาร 8 ชั้น 8     0503 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม     0505 ขอแจ้งเวียนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 วาระที่ 2.1     0507 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     0508 ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     0509 ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นข้อมูลและการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการด้วย Google Scholar (ออนไลน์)     0511 ส่งส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้พนักงานตามภารกิจลาออกจากราชการ คณะบริหารฯ     0512 ขอมอบวรสาร     0513 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     0514 ขอแจ้งช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Infographic เกี่ยวกับงานสารบรรณ กองกลาง     0515 ขอความอนุเคราะห์ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การควบคุมสุนัขให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น พ.ศ....     0516 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส ครั้งที่ 6 นัดที่ 3     0517 ขอส่งเล่มหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พศ. 2564) ที่ประทับตรารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร     0518 ขอแจ้งปิดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในช่วงการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)     0522 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา     0522 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา     0519 ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ     0519 ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ     0524 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต     0525 การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนฯ (สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ)     0529 ขอยืมครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน     0530 ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเยียวยาผู้ประกอบการร้านค้า ครั้งที่ 1/2565     0539 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส ครั้งที่ 6 นัดที่ 4     0540 ขอประชาสัมพันธ์สำนักงานงานศาลรัฐธรรมนูญ จะดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)     0541 ขอประชาสัมพันธ์สานักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา บรรจุเข้ารับราชการ ประกอบด้วยทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)     0542 การบันทึกรายวิชาในระบบฐานข้อมูล (Vioion Net)     0543 ขอแจ้งการยกเลิกสิทธิ์และการเพิมสิทธิ์หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่งในการเข้าใช้งานระบบงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     0547 ส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อนักศึกษา ครั้งที่ 2/2564     0548 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564     0549 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม และจัดเตรียมอาหารว่าง(5พค65)     0568 ขอประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย     0569 เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมา "thailand Quality Award Winner Conference 2021"     0571 ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ     0572 1633 ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ     0573 ขอเลื่อนการประชุม ครั้งที่ 2/2565 (คณะกรรมการจัดที่พักอาศัยฯ)     0574 ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนมหาวิทยาลัยฯ (กองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค พ.ศ. 2565)     0575 ขอประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งจากสถานฑูตอินเดียประจำประเทศไทยว่ารัฐบาลอินเดียได้ขยายเวลาการเปิดรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022     0576 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 8โครงการ     0577 1628 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม     0577 ส่งผลการขออนุญาตเข้าฝังตัวในสถานประกอบการ นส.จารุวรรณ นิธิไพบูลย์     0578 ให้บุคลากรพ้นจากตำแหน่งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและซอฟต์แวร์     0587 การปรับแก้ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารที่พักอาศัยของทางราชการ พ.ศ. 2565     0618 เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี พ.ศ. 2565     0619 ขอส่งปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 3     0620 ขอแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่ดี หัวข้อ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) อย่างมีประสิทธิภาพ” จากกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ของสำนักงานประกันคุณภาพ     0622 การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     0659 แจ้งวันหยุดราชการประจำปีเดือนมิถุนายน 2565     0660ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม     0710 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การบึงทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ " รุ่นที่ 2     0711 แจ้งการส่งข้อมูลและการส่งคืนเงิน ภาคการศึกษาที่2/2564 และ 3/2564 ผ่านระบบDSL     0713 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร     0740 แจ้งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน     0771ขอแจ้งเวียนคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ     0939 ขอแจ้งกำหนดการรับเรื่องเพื่อนำเข้าบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) ครั้งที่ 7/2565